"; echo $response_msg; echo ""; }}?> PHIẾU YÊU CẦU THIẾT KẾ TOUR RIÊNG

YÊU CẦU THIẾT KẾ TOUR RIÊNG

Vui ḷng điền chi tiết theo Mẫu dưới  đây , bấm nút SEND để gởi cho Saomaitours – Xin cám ơn

Họ    Tên:

Địa chỉ  thường trú:

Số điện thoại: (Mă Quốc gia/Mă  vùng/Số điện thoại)

/ /

Số Fax: (Mă Quốc gia/Mă  vùng/Số Fax)

/ /

Địa chỉ Email:

H́nh thức du lịch mà Quư khách muốn thực hiện:

(có thể chọn nhiều h́nh thức )

T́m hiểu Văn hoá/Lịch s

Tour vùng Biển

Đời sống dân tộc thiểu số

Tour vùng Nông thôn

Tour vùng Núi / Dă ngoại

Thăm thắng cảnh / Nghỉ dưỡng / Mua sắm

Những Thành phố / Địa điểm du lịch mà Quư khách muốn đến

Số ngày thực hiện Tour:

 ngày

Tour dự kiến khởi hành vào ngày:

/ /

Số lượng khách tham gia Tour:

 người
Gồm:  Người lớn  Trẻ em dưới 12 tu
i

Số lượng pḥng yêu cầu:

 pḥng
Gồm:  pḥng Đơn, pḥng Đôi, pḥng Ba

Hạng giá Tour:

 

 

Các yêu cầu khác

 

Contact us: saomaitours@hcm.vnn.vn