"; echo $response_msg; echo ""; } } ?> PHIẾU ĐẶT KHÁCH SẠN

PHIẾU ĐẶT PH̉NG KHÁCH SẠN
Vui ḷng điền chi tiết theo Mẫu dưới  đây , bấm nút SEND để gởi cho Saomaitours – Xin cám ơn

Họ    Tên:

Địa chỉ  thường trú:

Số điện thoại: (Mă Quốc gia/Mă  vùng/Số điện thoại)

/ /

Số Fax: (Mă Quốc gia/Mă  vùng/Số điện thoại)

/ /

Địa chỉ Email:

Tên Khách sạn

(Tên Thành phố ) :

 

Số lượng khách lưu trú :

 người
Gồm:  Người lớn  Trẻ em dưới 12 tuổi ngủ chung pḥng & gường

Số lượng pḥng yêu cầu:

 pḥng
Gồm:  pḥng Đơn, pḥng Đôi, pḥng Ba

 Loại Pḥng:

Ngày ĐẾN (1)

/ /

Ngày ĐI (1)

/ /

Ngày ĐẾN (2)

/ /

Ngày ĐI (2)

/ /

H́nh thức Thanh toán

 Tiền mặt

 Chuyển khoản

Tài khoản Số:

Tại:

 Thẻ Tín dụng

Tên/Loại Thẻ:

Số Thẻ:

Ngày hết hạn:

/ /

Các yêu cầu khác

 

Contact us: saomaitours@hcm.vnn.vn